Reset2 r2fk

R2fk to system przeznaczony do całościowej obsługi księgowej w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Program jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo cechuje go prosta i intuicyjna obsługa.


PODSTAWOWE KORZYŚCI

Plan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont
 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze
 • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki
 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie
 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans
 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

Księga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
 • rozliczanie płatności
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów

Ewidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie)

Rozliczenie podatku dochodowego

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT 
 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo)
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

Kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)
 • windykacja należności
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Ewidencja środków trwałych

 • powiększenie ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
 • ewidencja części składowych
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • generowanie planu amortyzacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • dokumenty zakupu i sprzedaży
 • wydruk ewidencji wyposażenia

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowych
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych

DODATKOWE MODUŁY

Wersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
Cena: od 1260 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype