Reset2 r2księga

R2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Szczególnie polecany dla biur rachunkowych.

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI


Ewidencja przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego
 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych
 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży
 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę
 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych
 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów


Ewidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)
 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru
 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK
 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z
 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie)


Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników
 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L
 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B
 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo)
 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • możliwość podziału na grupy
 • ewidencja dokumentów zakupu
 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków
 • wydruk tabeli amortyzacyjnej
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami
 • ewidencja przebiegu pojazdów
 • ewidencja faktur kosztowych
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

Moduł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe
   

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych


DODATKOWE MODUŁY

Wersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prawnej
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF
Cena: od 315 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype