Symfonia Analizy Finansowe

Program usprawniający i ułatwiający pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Pozwala, na podstawie danych zawartych w programie Finanse i Księgowość, w szybki sposób przygotować różnorodne analizy. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

Analizy i zestawienia dla instytucji finansowych

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstaukładach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztównia itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
 • Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
 • Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
 • Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
 • Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
 • Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Różnorodne gotowe zestawienia i raporty

 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald
 • Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności
 • Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 • Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu

Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi

 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień  
Cena: od 900 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype